ΙΣΘ: Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής edapy ανοικτής περίθαλψης»- 14/5/2019

Σήμερα

Πρόληψη

Διατροφή

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΡΑΨTΕ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 

 ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 

ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕ!

15/5/19

ΙΣΘ: Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής edapy ανοικτής περίθαλψης»- 14/5/2019


Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα «Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής edapy ανοικτής περίθαλψης»Σύμφωνα με την με αριθμ.Υ3β/Γ.Π. /οικ.24948/13-3-2012 παρ. 1 του αρ. 2 Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας «Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας. Από 1-1-2012 η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους…».

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 περ. θ΄ του αρ. 5 της Υ3β/Γ.Π. /οικ.24948/13-3-2012 Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυιατρείου και πολυοδοντιατρείου «στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του πολυιατρείου ή πολυοδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄ του Π.Δ.84/2001.»

Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του αρ.28 του Ν. 4238/17-2-2014 «5. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος…»

Σύμφωνα δε με την με αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ. 55762/2-7-2014 περ. ι΄ παρ.2 του αρ.4 Δικαιολογητικά για τη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου «ι. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄ του Π.Δ.84/2001.»

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς, ότι αρμοδιότητα έκδοσης βεβαιώσεων λειτουργίας πολυιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ιατρικοί σύλλογοι. Μεταξύ δε των προϋποθέσεων παραδεκτού της αίτησης αδειοδότησης είναι η υποβολή καταλόγου όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του πολυιατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄ του Π.Δ.84/2001.

Εξάλλου σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 3 περ. γ΄ της με αριθμ. Υ3β/Γ.Π. /οικ.24948/13-3-2012 Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυιατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού «β. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός 15 ημερών.»

Επιπλέον σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 3 περ. β΄ της με αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ. 55762/2-7-2014 Δικαιολογητικά για τη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού συνεταιρισμού «β. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός 15 ημερών.»

Από το συνδυασμό δε των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια που λειτουργούν, είτε ως τμήματα πολυιατρειων με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού είτε ως μεμονωμένα διαγνωστικά εργαστήρια με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού νόμιμα αδειοδοτούνται από τους Ιατρικούς Συλλόγους εφόσον πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τον ΕΟΠΥΥ, όπως ανακαλέσει την από 10-5-2019 Ορθή Επανάληψη της ανακοίνωσης του με θέμα «Σχετικά με οδηγίες για ενημέρωση εφαρμογής edapy ανοικτής περίθαλψης» διότι τόσο η καταγραφή του επιστημονικού προσωπικού όσο και η καταγραφή του επιστημονικού εξοπλισμού αποτελούν απαραίτητες κατά νόμο προϋποθέσεις νόμιμης αδειοδότησης των διαγνωστικών εργαστηρίων από τους Ιατρικούς Συλλόγους και η προαναφερθείσα ανακοίνωση καταχρηστικά απαιτεί να επανακαταγραφούν προκειμένου να εκτελούνται και να υποβάλλονται δαπάνες, αμφισβητώντας χωρίς κανένα νομικό έρεισμα το έργο της αδειοδότησης εκ μέρους των Ιατρικών Συλλόγων.

Καλούμε δε τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μέλη μας όπως αγνοήσουν τις επιταγές της συγκεκριμένης ανακοίνωσης μέχρι έκδοσης νεότερης ενημέρωσης.

Ο ΙΣΘ θα αποστείλει άμεσα εξώδικο πρόσκληση στον ΕΟΠΥΥ καλώντας τον να ανακαλέσει την απαράδεκτη αυτή απόφαση του.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νίτσας Νικόλαος Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments